Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị Trấn

Thị Trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0916 516 199
dbn-dienbiendong-thcsthitran@edu.viettel.vn